Inwerkingtreding van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Inwerkingtreding van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De hoofdpunten op een rij 
Afgelopen dinsdag 3 november jl. is bekend geworden dat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking zal treden per 1 januari 2021. In dit artikel gaan wij in op hoofdlijnen van deze nieuwe wet en zetten de voornaamste punten van de WHOA voor u op een rij.

Algemeen
Indien een schuldenaar zich geconfronteerd ziet met een problematische schuldenlast, kan de schuldenaar zich wenden tot haar schuldeisers en aandeelhouders om haar schuldenlast te saneren. In dat kader kan de schuldenaar haar schuldeisers en aandeelhouders een (onderhands) schuldeisersakkoord aanbieden. De inhoud van een dergelijk akkoord kan op verschillende wijzen worden vormgegeven en kan een dreigend faillissement voorkomen.

Op dit moment is voor een dergelijk schuldeisersakkoord instemming van alle schuldeisers nodig. Hierdoor kan een individuele schuldeiser de totstandkoming van een schuldeisersakkoord eenvoudig frustreren. Aan deze praktijk beoogt de WHOA een einde te maken: schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd kunnen toch aan het akkoord worden gebonden.

Strekking van de WHOA
De WHOA heeft primair betrekking op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar die in de kern nog wel levensvatbaar zijn en rendabele bedrijfsactiviteiten verrichten. Daarnaast staat de WHOA open voor ondernemingen die geen overlevingskansen meer hebben, maar door middel van een schuldeisersakkoord buiten faillissement een beter resultaat kunnen behalen voor de schuldeisers dan in geval van een afwikkeling in faillissement. In dit artikel behandelen wij slechts het eerstgenoemde geval.

In de eerste plaats kan de schuldenaar zelf het initiatief nemen om ten behoeve van haar schuldeisers een schuldeisersakkoord voor te bereiden. Daarnaast kan ook iedere schuldeiser (aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) een beroep doen op de regeling door de rechtbank te verzoeken om een zogenaamde herstructureringsdeskundige te benoemen. De herstructureringsdeskundige beoogt een schuldeisersakkoord tot stand te brengen en handelt daarbij in het belang van de gezamenlijke schuldeisers en de overige betrokkenen. Indien de rechtbank het verzoek honoreert is de herstructureringsdeskundige uitsluitend bevoegd een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers en aandeelhouders van de schuldenaar. Overigens is ook een schuldenaar bevoegd om de rechtbank te verzoeken tot benoeming van een herstructureringsdeskundige.

De partij die het initiatief neemt om een schuldeisersakkoord voor te bereiden, dient de keuze te maken tussen een openbare of een besloten akkoordprocedure. Indien de keuze wordt gemaakt voor een openbare akkoordprocedure wordt publiekelijk bekendgemaakt dat er een schuldeisersakkoord wordt voorbereid. In geval van een besloten akkoordprocedure wordt dit niet bekendgemaakt, waardoor het akkoord in relatieve rust en zonder negatieve publiciteit kan worden voorbereid.

Inhoud van het akkoord
Op basis van de WHOA dient het schuldeisersakkoord ten eerste alle informatie te bevatten op basis waarvan een schuldeiser of aandeelhouder een goed geïnformeerd oordeel kan vormen over het akkoord, zoals een beschrijving van de financiële problemen, informatie over de financiële positie van de schuldenaar, de reeds ondernomen saneringsmaatregelen van de schuldenaar en de herstructureringsmaatregelen op basis van het akkoord. De herstructureringsmaatregelen kunnen op verschillende wijzen worden vormgegeven. Een voor de hand liggende wijze is om de schuldeisers en aandeelhouders te verzoeken tot een (gedeeltelijke) kwijtschelding van schulden, maar kan ook inhouden het aantrekken van nieuwe financiering, het wijzigen of beëindigen van lopende overeenkomsten, een verzoek tot uitstel van betaling, het doen van een aanvullende investering of een omzetting van schulden in aandelenkapitaal van de onderneming, de zogenaamde debt for equity swap.

Het aanbieden van een akkoord
Indien een schuldeisersakkoord wordt aangeboden aan verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders, dient het akkoord te voorzien in een klassenindeling. Kort gezegd dienen schuldeisers en aandeelhouders te worden ingedeeld in klassen op basis van hun rechten in faillissement of op basis van de rechten die zij verkrijgen ingevolge het schuldeisersakkoord.

In iedere klasse vindt een afzonderlijke stemming plaats over het op die klasse afgestemde voorstel. Een klasse van schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd als het besluit tot instemming is genomen door een groep van schuldeisers wier vorderingen samen ten minste een bedrag groot twee derde van het totale bedrag aan vorderingen binnen die klasse vertegenwoordigen. Het aantal schuldeisers dat instemt doet er niet toe. Een klasse van aandeelhouders heeft met het akkoord ingestemd als het besluit tot instemming is genomen door een groep van aandeelhouders die samen ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan geplaatst kapitaal binnen die klasse.

Homologatie van het akkoord
Nadat in iedere klasse van schuldeisers en aandeelhouders een stemming over het akkoord heeft plaatsgevonden, kan de rechtbank worden verzocht om het akkoord te bekrachtigen (de juridische term daarvoor is: homologeren). Vervolgens toetst de rechtbank of er is voldaan aan alle (formele) vereisten en of het akkoord kan worden gehomologeerd. Een gehomologeerd akkoord is verbindend voor zowel de schuldenaar als de in het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders, óók voor de tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders. Dit betekent dat de schuldenaar en de in het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders zich aan de afspraken dienen te houden uit het akkoord.

Tot slot
De insolventierechtspecialisten en curatoren van Lawwise Advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van herstructureringen en faillissementen. De specialisten van Lawwise Advocaten hebben meerdere malen met succes onderhandse schuldeisersakkoorden tot stand gebracht tussen schuldenaren en schuldeisers. Ook in het kader van een schuldenregeling op basis van de WHOA staan de specialisten van Lawwise Advocaten u graag bij.

Wenst u meer over dit onderwerp te weten, neem dan contact op met de insolventierechtspecialisten van Lawwise Advocaten.