Eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA

Algemeen
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) per 1 januari 2021 is voor het eerst een akkoord onder de WHOA door de rechtbank gehomologeerd. Door homologatie wordt een akkoord bindend voor alle schuldeisers; ook voor individuele schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd en zijn ingedeeld in instemmende schuldeisersklasse. In dit geval betreft het een akkoord dat door een werkmaatschappij en haar holding (hierna: de “schuldenaren”) is aangeboden in een openbare akkoordprocedure, waarbij de schuldeisers zijn ingedeeld in drie verschillende klassen. Alle schuldeisersklassen hebben ingestemd met het aangeboden akkoord en de rechtbank heeft het akkoord gehomologeerd.

In dit artikel behandelen wij de beschikking van de rechtbank Noord-Holland.

Feiten
De schuldenaren exploiteren een onderneming in de evenementen-branche. Voor de uitbraak van Covid-19 was de onderneming winstgevend. Als gevolg van de uitbraak van Covid-19 is de onderneming per 15 maart 2020 stilgevallen. Om de kosten te saneren hebben de schuldenaren in juni 2020 eerst een reorganisatie doorgevoerd. Vervolgens hebben de schuldenaren tevergeefs een schuldenregeling aan hun schuldeisers aangeboden.

Eind december 2020 hebben de schuldenaren wederom een schuldenakkoord aan hun schuldeisers aangeboden, ditmaal onder de WHOA. Hierbij zijn de schuldeisers ingedeeld in drie klassen: 1) retentor, 2) preferent (de Belastingdienst) en 3) concurrent (de handelscrediteuren). De schuldeiser die een retentierecht kan uitoefenen, het recht van een schuldeiser om een goed van de schuldenaar onder zich te houden zolang hij niet is betaald, heet een retentor. Het door de schuldenaren aangeboden akkoord bestaat onder meer uit het aantrekken van een bancaire lening waardoor de concurrente schuldeisers en de retentor – naast een vast bedrag – 16% van hun vorderingen betaald krijgen en de Belastingdienst 21% van zijn vordering.

De schuldeisers hebben vervolgens gestemd over het door de schuldenaren aangeboden akkoord. Uit de stemming blijkt dat de drie schuldeisersklassen hebben ingestemd met het aangeboden akkoord. De schuldenaren verzoeken de rechtbank Noord-Holland om het aangeboden akkoord te homologeren.

Oordeel rechtbank Noord-Holland
De rechtbank Noord-Holland homologeert het door de schuldenaren aangeboden akkoord. Uit het oordeel van de rechtbank volgt dat er aan de vereisten voor homologatie van het aangeboden akkoord is voldaan.

Algemene afwijzingsgronden?
De rechtbank oordeelt dat de schuldenaren hebben voldaan aan alle formele vereisten voor homologatie op basis van de WHOA. De schuldenaren verkeren in de toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van hun schulden niet zullen kunnen voortgaan en dat zonder een akkoord een faillissement het enige alternatief is. Daarnaast heeft de rechtbank geconstateerd dat sprake is geweest van een zuiver besluitvormingsproces. De schuldeisers zijn naar behoren in kennis gesteld, hebben de gelegenheid gehad hierover hun stem uit te brengen en zijn op de hoogte gebracht van de datum waarop de behandeling van het homologatieverzoek zou plaatsvinden.

Ook heeft de rechtbank geen aanwijzingen dat de schuldeisers niet op een correcte wijze zijn onderverdeeld in klassen en/of niet in hun desbetreffende klasse zijn ingedeeld.

Ten slotte heeft de rechtbank geconstateerd dat alle klassen vóór het aangeboden akkoord hebben gestemd.

Bijzondere afwijzingsgronden?
Uit de beschikking van de rechtbank Noord-Holland volgt dat één handelscrediteur op 28 januari 2021 een verweerschrift heeft ingediend en heeft verzocht om de homologatie van het aangeboden akkoord af te wijzen. De handelscrediteur legt aan zijn verzoek ten grondslag dat zijn vordering op de schuldenaren dateert van vóór de Corona-crisis, de schuldenaren bepaalde ontvangsten niet zouden hebben verantwoord, de rekening-courantvordering van de schuldenaren op de directie volledig door de directie terugbetaald dient te worden en niet voor de helft en dat de noodzaak van een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord ontbreekt.

De rechtbank kan, op verzoek van één of meer stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders die zelf niet met het akkoord hebben ingestemd of die ten onrechte niet tot de stemming zijn toegelaten, een verzoek tot homologatie van een akkoord, afwijzen als summierlijk blijkt dat deze schuldeisers of aandeelhouders op basis van het akkoord slechter af zijn dan bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement. De rechtbank oordeelt dat de bovengenoemde verweren van de handelscrediteur niet kunnen leiden tot afwijzing van de homologatie, nu de schuldenaren voldoende gedocumenteerd hebben onderbouwd dat de schuldeisers op basis van het akkoord beter af zijn dan bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaren in faillissement.

Kritische noot van de rechtbank
Het door beide schuldenaren aangeboden akkoord is gepresenteerd als één samengevoegd akkoord. De rechtbank benadrukt dat het uitgangspunt is dat per schuldenaar een afzonderlijk akkoord dient te worden aangeboden. Hoewel de schuldenaren aldus slechts één akkoord hebben aangeboden, heeft de rechtbank hier geen gevolgen aan verbonden. Voor alle schuldeisers moet duidelijk zijn geweest dat in feite sprake is van twee akkoorden, dat het duidelijk moet zijn geweest dat het een herstructurering van alle uitstaande schulden van beide schuldenaren betreft, dat voor zover de gescheiden vermogens niet zijn gerespecteerd geldt dat alle klassen van schuldeisers hebben ingestemd met het akkoord en dat alle schuldeisers van de holding hebben ingestemd met het akkoord. Tevens neemt de rechtbank als omstandigheid mee dat dit het eerste verzoek homologatie is dat onder de WHOA wordt behandeld en de wet daarover niet geheel duidelijk is.

Tot slot
De insolventierechtspecialisten en de regelmatig aangestelde curatoren verbonden aan Lawwise Advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van herstructureringen en faillissementen. De specialisten van Lawwise Advocaten hebben meerdere malen met succes onderhandse schuldenakkoorden tot stand gebracht tussen schuldenaren en schuldeisers (vóór de inwerkingtreding van de WHOA). Ook in het kader van een schuldenregeling op basis van de WHOA staan de specialisten van Lawwise Advocaten u graag bij.

Wenst u meer over dit onderwerp te weten, neem dan contact op met de insolventierechtspecialisten van Lawwise Advocaten.